MEĐUNARODNI MUZIČKI CENTAR

MAESTRO INTERNATIONAL

BEOGRAD

Međunarodni muzički centar Maestro International , reprezentativno udruženje u kulturi osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno strukovno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke produkcije.

Ciljevi i zadaci :

1.Animiranje i povezivanje najuspešnijih muzičkih stvaraoca  i interpretatora Srbije sa kulturnim i muzičkim asocijacijama Evrope i sveta, a prvenstveno radi promocije kulturne baštine naroda Srbije
2.Afirmacija nacionalno kulturnog blaga muzike i pesme naroda Srbije  na međunarodnom nivou.
3.Afirmacija muzike i pesme drugih naroda Evrope i sveta na prostorima Srbije sa ciljem uspostavljanja muzičke i prijateljske saradnje među narodima.
4.Podržavanje i pomaganje svih aktivnosti koje su usmerene na očuvanje kulturne baštine naroda Srbije

Delatnost:

1.Organizuje rad na pripremi programa muzičke saradnje stvaraoca i interpretatora iz zemlje i inostranstva i prati njihovu realizaciju;
2.Predlaže i organizuje sprovođenje konkretnih oblika povezivanja muzičke saradnje svih zainteresovanih subjekata iz zemlje i inostranstva;
3.Organizuje muzičke susrete, marketing, promocije i drugo  predstavnika domaćih i inostranih stvaraoca u skladu sa zakonom;
4.Inicira i realizuje unapređenje razmene muzičko-kulturnih informacija medju asocijacijama u zemlji i inostranstvu;
5.Sarađuje sa ambasadama i njihovim odeljenjima za kulturu i drugim vladinim i nevladinim organizacijama,muzičkim institucijama,kulturnim poslenicima u zemlji i inostranstvu međunarodnim i drugim  organizacijama;
6.Organizuje, samostalno i u saradnji sa drugim profesionalnim organizacijama  i institucijama , naučne i stručne skupove nacionalnog i međunarodnog karaktera iz oblasti muzičke kulture;
7.Sarađuje  sa muzičkim asocijacijama i univerzitetskim institucijama u zemlji i inostranstvu;
8.Organizuje seminare,stručna predavanja,tribine,studijska putovanja u saradnji sa nadležnim turističkim agencijama, kao i druge oblike stručnog usavršavanja muzičkih stvaraoca i interpretatora u zemlji i inostranstvu