Правилник

На основу члана 62. став 2. Закона у култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка),

министар културе и информисања доноси

П Р А В И Л Н И К

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА, КАО И ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВИМА ЛИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови, мерила и критеријуми, као и поступак по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, као и поступак провере испуњености услова из Закона о култури за лица која су уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност за четворогодишњи период, за све области културне делатности на предлог репрезентативних удружења.

Члан 2.

О свим статусним питањима из члана 1. овог правилника одлучује Комисија за статусна питања удружења коју именује Управни одбор, односно Председништво удружења (у даљем тексту: Комисија).

У Комисију се именују најмање три компетентна члана за одређеноподручје у култури, а мандат Комисије по правилу траје четири године, осим у случају када је статутом репрезентативног удружења прописано другачије.

За члана Комисије једно лице може бити узастопно именовано највише два пута.

Члан 3.

Лице које поднесе захтев Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: Евиденција), уколико испуњава следеће ближе услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

 1. да има пребивалиште на територији Републике Србије;

 2. да није обавезно социјалноосигуранпо другом основу;

 3. да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад

 4. да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бавиуметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања, признаје се професионално и самостално бављење уметничком или другом делатношћу у области културе уколико су испуњениближи критеријуми за одређеноподручје у култури из члана 4. овог правилника;

 5. да остварује резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области културе на територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене овим правилником.

Изузетно, уметницима, стручњацима у култури, сарадницима у култури и извођачима културних програма, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, а који своју делатност привремено, у краћем или дужем периоду, обављају у иностранству, доприносећи својим уметничким и професионалним радом афирмацији наше уметности и културе, а уколико испуњавају ближе услове, мерила и критеријуме из овог правилника, Комисија признаје тај рад и утврђује статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.

Уколико уметник, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма борави ван територије Републике Србије, а његово уметничко или стручно дело, односно резултат рада испуњаваближе услове, мерила и критеријуме из овог Правилника и јавно је доступно на територији Републике Србије, односно доприноси културном животу заједнице, Комисија признаје тај рад и утврђује самостални статус.

Члан 4.

Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.
За све области културе Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати

следеће:

1) квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

2) континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;

 1. позитивну оцену меродавне стручне јавности;

 2. јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

 3. допринос културном животу заједнице.

Ближи критеријуми које самостални уметници, стручњаци у култури, сарадници у култури и извођачикултурних програма морају испуњавати по подручјима у култури су за:

17. ПРОДУКЦИЈА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И ДЕЛА

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Тон мајстор

Озбиљне, уметничке музике:

 три већа дела:симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум),музичко сценско (опера, балет,оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дело, или

 шест дела из области филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), електро акустичких дела,или

 десет мањих дела: камерно, солистичко, вокално-инструментално, хорско дело. 

Џез и популарне музике ( рок, поп, забавна и народна)

– тридесет делаиз области популарне музике у трајању од 120 минута.

Тон мајстор прилаже доказ о снимку: емитовање, архивски број радио или тв станице, објављени ЦД или ДВД.

(2) Дизајнер звука

Комплетна обрада звука за филм, телевизију, позориште и радио драму:

 • шестдела из области: филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), из области проширених медија, електро акустичких дела.

  Комплетна обрада звука за џез и популарну музику ( рок, поп, забавну и народну):

 – тридесет дела  из области џез и популарне музике у трајању од 120 минута.

(3) Музички продуцент

 -координирани рад у реализацији финалног аудио снимка

Озбиљне, уметничке музике:

 три већа дела:симфонијско, оркестарско, вокално-инструментално (кантата, ораторијум), музичко сценско (опера, балет, оперета, мјузкл), веће камерно, сложеније електро-акустичко дело, или

 шест дела из области филмске музике, сценско позоришне, телевизијске (музике за играну серију, тв филм, тв оперу, тв балет), електро акустичких дела, или

  десет мањих дела: камерне, солистичке, вокално-инструменталне, хорске,

 инструменталне обраде и оркестрације.

 Џез и популарне музике (рок, поп, забавна и народна)

 – тридесет делаиз области џеза или популарне музике у трајању од 120 минута минута.

Члан 5.

Када самостални уметник, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма обавља истовремено две или више делатности, односно два или више посла у истој делатности, његова активност у свакој делатности процентуално се приказује.

Статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе утврђиваће се сходно претежној делатности одређеној на начин из става 1. овог члана.

Члан 6.

Лице које обавља самосталну уметничку или другу делатност у области културе, а које одређено време не обавља ту делатност због болести не узима се у обзир за проверу испуњености услова из члана 10. став 1. овог правилника.

Члан 7.

Подносилац захтева приликом подношења захтева репрезентативном удружењу за утврђивање статуса лица која обављају самосталну уметничку или другу делатност у области културе, подноси и захтев за упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

Подносилацприлаже следећа документа:

 1. изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезносоцијално осигуран по другом основу;

 2. фотокопију личне карте;

 3. фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл);

 4. уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

 5. податке о адреси и контактима;

 6. доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;

 7. друга потребна документа по захтеву реперезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижица и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца).

Члан 8.

Приликом оцењивања резултата рада подносиоца захтева у претходном периоду, Комисија узима као релевантан сваки професионални рад који је потврђен траженом документацијом, укључујући изузетно и рад током школовања, уколико је тај рад био професионалан и самосталан.

Почетак професионалног ангажмана се доказује професионалним уговором или другим релевантним доказом који о томе сведочи.

Одлуку о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културних програма, као и време од када се тај статус утврђује, Комисија доноси већином гласова свих чланова.

Репрезентативно удружење доноси Решење о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма у року од 30 данаод дана доношења одлуке Комисије.

Решење се издаје у два примерка, један примерак за носиоца статуса и један за репрезентативно удружење које води евиденцију. Решење, у складу са законом садржи личне податке подносиоца захтева (име, име једног родитеља, презиме, адресу пребивалишта, занимање, подручје културне делатности, датум од када се утврђује статус).

Члан 9.

На основу Решења из члана 8. овог правилника, издаје се, у складу са законом, уверење о чињеницама уписаним у евиденцију.

Уверење се издаје сагласно подацима из евиденције, посебно за сваку намену.

Уверење се издаје на захтев, по правилу истог дана када је странка затражила уверење, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако надлежно репрезентативно удружење у култури одбије захтев за издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева надлежно репрезентативно удружење у култури не изда уверење, странка може изјавити жалбу Министарству као да је захтев одбијен.

Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати измену или издавање новог уверења.

Надлежно репрезентативно удружење у култури дужно је да донесе посебно решење ако одбије захтев странке да јој измени или изда ново уверење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или издавање новог уверења то не буде учињено, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.

Против решења о одбијању захтева жалба се може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се може изјавити Министарству и ако је истекао рок прописан за измену или издавање уверења.

Члан 10.

По истеку четири године од дана стицања статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма, Комисија врши поступак провере испуњености услова за лица која су уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе за четворогодишњи период.

Репрезентативно удружење 30 дана пре истека четворогодишњег периода достављапозив носиоцу статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе да у том року поднесе Комисији захтев за проверу испуњености услова и доказе о свом претходном четворогодишњем раду, као и друга документа из члана 7. овог правилника.

Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова, када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене).

Члан 11.

Носилац статуса обавезан је да пријави промену у вези са условима за упис у евиденцију надлежном репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, у року од три дана од дана настанка промене.

Промена и брисање из евиденције лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе врши се:

 1. на лични захтев лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;

 2. по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице не испуњава ближе услове из члана 3. овог правилника, као и ако се током поступка провере испуњености услова не одазове на позив из члана 10. став 2. овог правилника.

Уколико носилац статуса прекида статус због заснивања радног односа, пензионисања, одслужења војног рока и других разлога, дужан је да о насталој промени обавести репрезентативно удружење које води евиденцију у року од три дана од дана настанка промене основа осигурања.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

МИНИСТАР

Владан Вукосављевић,

Број: 110-00-1/2017-03

У Београду, 30. јануара 2017. године.